Π.Ο.Σ.Ε.Η.  

www.deddie.gr

 

 

 

 

 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
(Signer's identity unknown) Signed by Theodoros Moumouris < This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. > Time: 2012.06.18 08:29:10 +03'00' Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1849

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθορισμός διαδικασίας για την επιλογή κατάταξης
σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από τους
ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε. ................................................. 1
Σύσταση Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχεί.
ρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας. ......................................................................... 2
Διαπίστωση ανάγκης για υπερωριακή απασχόληση
δεκαέξι (16) υπαλλήλων της Δ/νσης Μεταφορών
και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων
Μαγνησίας και Σποράδων για το έτος 2012 για
την κάλυψη των αυξημένων υπηρεσιακών ανα.
γκών. ......................................................................................................... 3
Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο Εργαστήριο Ελευ.
θέρων Σπουδών με επωνυμία «ΣΑΕ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ . ΕΡΓΑΣΤΗ.
ΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» και διακριτικό τίτλο
«SAE ATHENS . INTERNATIONAL TECHNOLOGY
STUDIES ΕΠΕ» ................................................................................... 4

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ.80000/10255/334 (1)

Καθορισμός διαδικασίας για την επιλογή κατάταξης σε
κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από τους ασφα.
λισμένους του Ο.Α.Ε.Ε.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 32 του ν.
4075/2012 (Α΄ 89) και τις διατάξεις του π.δ. 258/2005
(Καταστατικό του Ο.Α.Ε.Ε.) όπως ισχύουν,
2. Τις διατάξεις των άρθρων 54 και 90 του Κώδι.
κα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ.
63/2005 (Α΄ 98),
3. Τις διατάξεις του π.δ. 372/1995 (Α΄ 201) «Μεταφορά
της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από
το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλί.
σεων στο Υπουργείο Εργασίας» και του π.δ. 213/1992 (Α΄
13 Ιουνίου 2012

102) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών
Ασφαλίσεων»,

4. Τις διατάξεις της αριθμ. 2876/7.10.2009 (Β΄ 2234)
απόφασης του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουρ.
γείων»,
5. Τις διατάξεις του π.δ. 71/2012 (Α 124) «Διορισμός
Υπουργών»,
6. Την υπ' αριθμ. 224/15/24.04.2012 απόφαση του Δ.Σ.
του Ο.Α.Ε.Ε..
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Δικαίωμα επιλογής στην αμέσως κατώτερη ή στη
δεύτερη κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από την κα.
τηγορία στην οποία υπάγονται υποχρεωτικά σύμφωνα
με τις διατάξεις του π.δ. 258/2005, έχουν οι ασφαλισμέ.
νοι του Ο.Α.Ε.Ε. που δεν έχουν ληξιπρόθεσμη οφειλή
ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών
και είναι ενήμεροι. Επίσης, δικαίωμα επιλογής έχουν
και οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. που είχαν επιλέξει
να μεταταχθούν προαιρετικά σε ανώτερη ασφαλιστι.
κή κατηγορία και έχουν επανέλθει στην υποχρεωτική
κατηγορία σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 258/2005
όπως ισχύουν.
Οι προαιρετικά ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. δεν εμπί.
πτουν στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης της παρ. 5
του άρθρου 32 του ν. 4075/2012.

2. Η κατάταξη σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία
ισχύει για όσο χρόνο οι ασφαλισμένοι είναι ενήμεροι
τόσο γιατί καταβάλλουν κανονικά τις εισφορές τους
όσο και γιατί τηρούν τους όρους της τυχόν ρύθμισης. Σε
περίπτωση απώλειας του δικαιώματος κατατάσσονται
στην κατηγορία που βρίσκονταν πριν την αίτηση και
σε κάθε περίπτωση στην κατηγορία που θα υπάγονταν
σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 258/2005 εάν δεν
είχαν ασκήσει το δικαίωμα κατάταξης σε κατώτερη
ασφαλιστική κατηγορία.
Ασφαλισμένοι που έχουν υπαχθεί σε κατώτερη ασφα.
λιστική κατηγορία έως 31.12.2014 κατατάσσονται αυτοδί.
καια από 01.01.2015 στην κατηγορία που θα υπάγονταν
εάν δεν είχαν υποβάλλει αίτηση.

Ασφαλισμένοι που επέλεξαν κατώτερη ασφαλιστική
κατηγορία μπορούν οποτεδήποτε να επανέλθουν στην
υποχρεωτική κατηγορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του
π.δ. 258/2005 όπως ισχύουν, με αίτησή τους.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3. Το δικαίωμα επιλογής κατάταξης σε κατώτερη
ασφαλιστική κατηγορία ασκείται με αίτηση του ασφα.
λισμένου, άπαξ και ισχύει έως την 31.12.2014. Η κατά.
ταξη στην υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία και η
καταβολή των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών
στην επιλεγείσα ασφαλιστική κατηγορία αρχίζει από
το επόμενο προς έκδοση δίμηνο μετά την ημερομηνία
αίτησης.
Στις περιπτώσεις υποβολής αιτήσεων μετά την ημε.
ρομηνία έναρξης ισχύος του νόμου 4075/2012 (11.04.2012)
και πριν τη δημοσίευση της παρούσας Υπουργικής Από.
φασης, οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται στην επιλεγεί.
σα ασφαλιστική κατηγορία καταβάλλοντας τις αναλο.
γούσες ασφαλιστικές εισφορές από το αμέσως επόμενο
προς έκδοση δίμηνο της δημοσίευσης της παρούσας
Υπουργικής Απόφασης.

4. Ασφαλισμένοι που έχουν ασκήσει ή θα ασκήσουν το
δικαίωμα προκαταβολής εισφορών με την έκπτωση του
άρθρου 48 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66) δύνανται να ασκήσουν
παράλληλα και το δικαίωμα επιλογής κατάταξης σε
κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία.
5. Η αίτηση κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κα.
τηγορία υποβάλλεται στο αρμόδιο, κατά περίπτωση,
Περιφερειακό Τμήμα του Ο.Α.Ε.Ε. το οποίο εκδίδει τη
σχετική πράξη κατάταξης.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση του πα.
ρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ

F

Αριθμ. Οικ.47683/9002 (2)

Σύσταση Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρι.
σης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Περιφέρειας Δυ.
τικής Ελλάδας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ KAI ΙΟΝΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 246 του Ν. 3463/06, περί
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που αφορούν την
διοίκηση των συνδέσμων ΟΤΑ.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 3 και 280 του Ν. 3852/2010
«Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και του Ν. 2503/1997.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ
232/τΑ΄/27.12.2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Δι.
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε.
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄).
5. Τις διατάξεις των άρθρων 13 και 17 του Ν. 4071/2012
(ΦΕΚ 85/τ.Α΄/11.4.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυ.
ξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση
Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ
94/τ.Α΄/23.6.2010) «Τροποποίηση της Νομοθεσίας για
την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλ.
λων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτι.
κής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων
(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις.

7. Την αριθ. 2527/7.1.2009 (ΦΕΚ 83/τ.Β΄/ 23.1.2009) κοινή
υπουργική απόφαση που αφορά ειδικότερα ζητήματα
και θέματα αναφορικά με τη λειτουργία, την άσκηση
των δραστηριοτήτων και την άσκηση τιμολογιακής πο.
λιτικής των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
(ΦΟΔΣΑ).
8. Την αριθ. οικ. 19140/εγκ.27/16.5.2012 εγκύκλιο του
ΥΠ.ΕΣ., «Διατάξεις για Φορείς Διαχείρισης Στερεών Απο.
βλήτων», αποφασίζουμε:
1. Συνιστούμε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Νο.
μικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Πε.
ριφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
2. Σκοπός του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, είναι η ολοκληρωμένη
διαχείριση των στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με το
Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ)
και ειδικότερα η εξειδίκευση και υλοποίηση των στόχων
και των δράσεων αυτού για τη προσωρινή αποθήκευση,
μεταφόρτωση, θαλάσσια μεταφορά ΑΣΑ, επεξεργασία,
ανάκτηση και διάθεση στερεών αποβλήτων της χωρικής
του αρμοδιότητας σύμφωνα με την κοινή υπουργική
απόφαση 2527/2009 (ΦΕΚ Α΄83).
3. Έδρα του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Περι.
φέρειας Δυτικής Ελλάδας, ορίζεται η Πάτρα που είναι
η έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
4. Στον ανωτέρω Σύνδεσμο μετέχουν υποχρεωτικά
όλοι οι Δήμοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Ο κάθε Δήμος συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο
του Συνδέσμου με αιρετούς αντιπροσώπους ως εξής:

Α) Νομός Αιτωλοακαρνανίας

1) Ο Δήμος Αμφιλοχίας με δύο (2) αιρετούς αντιπρο.
σώπους,

2) Ο Δήμος Αγρινίου με τρεις (3) αιρετούς αντιπρο.
σώπους,

3) Ο Δήμος Ακτίου . Βόνιτσας με δύο (2) αιρετούς
αντιπροσώπους,

4) Ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου με τρεις (3) αιρετούς
αντιπροσώπους,

5) Ο Δήμος Ξηρομέρου με δύο (2) αιρετούς αντιπρο.
σώπους,

6) Ο Δήμος Θέρμου με ένα (1) αιρετό αντιπρόσωπο,

7) Ο Δήμος Ναυπακτίας με δύο (2) αιρετούς αντιπρο.
σώπους.

Β) Νομός Αχαΐας

1) Ο Δήμος Πατρέων με τέσσερις (4) αιρετούς αντι.
προσώπους,

2) Ο Δήμος Ερυμάνθου με δύο (2) αιρετούς αντιπρο.
σώπους,

3) Ο Δήμος Αιγιαλείας με τρεις (3) αιρετούς αντιπρο.
σώπους,

4) Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας με τρεις (3) αιρετούς
αντιπροσώπους,

5) Ο Δήμος Καλαβρύτων με δύο (2) αιρετούς αντι.
προσώπους.

Γ) Νομός Ηλείας

1) Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας με δύο (2) αιρετούς

αντιπροσώπους,
2) Ο Δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων με δύο (2)
αιρετούς αντιπροσώπους,

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

27083

3) Ο Δήμος Ανδραβίδας – Κυλλήνης με δύο (2) αιρε.
τούς αντιπροσώπους,

4) Ο Δήμος Ζαχάρως με δύο (2) αιρετούς αντιπρο.
σώπους,

5) Ο Δήμος Πηνειού με δύο (2) αιρετούς αντιπροσώ.
πους,

6) Ο Δήμος Ήλιδας με τρεις (3) αιρετούς αντιπρο.
σώπους,

7) Ο Δήμος Πύργου με τρεις (3) αιρετούς αντιπρο.
σώπους.

Σύνολο αιρετών αντιπροσώπων : Σαράντα πέντε
(45).

5. Η χρονική διάρκεια του Συνδέσμου ορίζεται σε
τριάντα (30) έτη και μπορεί να παρατείνεται με νεώτε.
ρη απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου
του Συνδέσμου.
6. Πόροι του Συνδέσμου είναι:
α) Οι ετήσιες εισφορές των Δήμων που συμμετέχουν
στον Περιφερειακό Σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Δυ.
τικής Ελλάδας, οι οποίες καθορίζονται με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση της Εκτελε.
στικής Επιτροπής, ανάλογα με τις ποσότητες στερεών
αποβλήτων που αντιστοιχούν στους Δήμους αυτούς
και διακινούνται κάθε έτος μέσω του συστήματος δια.
χείρισης. Για τον υπολογισμό ισχύουν οι διατάξεις του
άρθρου 9 του Ν. 3854/2010 και της κοινής υπουργικής
απόφασης 2527/2009.

β) Εισπράξεις από το αντίτιμο των υπηρεσιών που
παρέχουν προς τρίτους.

γ) Κάθε είδους επιχορηγήσεις, δωρεές κληρονομιές
και κληροδοσίες.

δ) Έσοδα από τη δική τους περιουσία, καθώς και από
τη συμμετοχή τους σε προγράμματα.

ε) Έσοδα από πιθανές ενισχύσεις από συλλογικά συ.
στήματα του Ν. 2939/2001 και

στ) Λοιπά έσοδα από κάθε πηγή, όπως από την εμπο.
ρία υλικών, βιοαερίου ανανεώσιμων πηγών ενέργεια,
πρόστιμα που επιβάλλονται για την καθυστερημένη
καταβολή εισφορών των ΟΤΑ ή λοιπών πελατών κ.ο.κ.

7. Η λειτουργία, η διοίκηση, τα θέματα των αρμοδιοτή.
των των οργάνων του Συνδέσμου και η διάλυσή του θα
ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 Κώδικάς
Δήμων και Κοινοτήτων, τις διατάξεις του Ν. 4071/2012,
καθώς και τις σχετικές εγκυκλίους.
8. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκα.
λείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού των
Δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία
όμως την παρούσα χρονική στιγμή δεν μπορεί να
υπολογιστεί, δεδομένου ότι η ετήσια εισφορά του
κάθε Δήμου που συμμετέχει στον Περιφερειακό Σύν.
δεσμο ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κα.
θορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Συνδέσμου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 29 Μαΐου 2012

Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθμ. 10498 (3)
Διαπίστωση ανάγκης για υπερωριακή απασχόληση δε.
καέξι (16) υπαλλήλων της Δ/νσης Μεταφορών και Επι.
κοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας
και Σποράδων για το έτος 2012 για την κάλυψη των

αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών .

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1 .Τις διατάξεις του άρθρου 283 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρ.
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης . Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011, σύμ.
φωνα με τις οποίες επιτρέπεται η καθιέρωση εργασίας
με αμοιβή πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απα.
σχόλησης των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ.
και των Ο.ΤΑ μόνο για την αντιμετώπιση εποχικών, εκτά.
κτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.
3. Την υπ' αριθμ. 2/78400/0022/14.11.2011 εγκύκλιο του
Γ.Λ.Κ.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/
27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
5. Τις αυξημένες ανάγκες για τον τεχνικό έλεγχο
οχημάτων με την κινητή μονάδα ΚΤΕΟ στα νησιά των
Βόρειων Σποράδων, την συντήρηση του εξοπλισμού της
κινητής μονάδας αλλά και του ΚΤΕΟ Βόλου καθώς και
την εισαγωγή στατιστικών στοιχείων στο ηλεκτρονικό
αρχείο του Τμήματος ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών και
Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας
και Σποράδων για την αντιμετώπιση των οποίων απαι.
τείται να απασχοληθούν κατά το έτος 2012 υπάλληλοι
της Διεύθυνσης αυτής πέραν του κανονικού ωραρίου
εργασίας τους.
6. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή απασχόλη.
ση έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον Προ.
ϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012 της Περιφέρειας
Θεσσαλίας .Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και
Σποράδων.
7. Την αρ. 1702/20.03.2012 απόφαση δέσμευσης πί.
στωσης προϋπολογισμού των Περιφερειακών Ενοτήτων
Μαγνησίας και Σποράδων, αποφασίζουμε:
Α) Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απα.
σχόληση δεκαέξι (16) υπαλλήλων της Δ/νσης Μεταφο.
ρών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων
Μαγνησίας και Σποράδων για το έτος 2012 για την
κάλυψη των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών.

Β) Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή εργασία κατά
τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών για το
έτος 2012 και μέχρι 2.240 ώρες συνολικά για δεκαέξι (16)
υπαλλήλους των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας
και Σποράδων ως κατωτέρω:

Υπερωρίες: δεκαέξι (16) υπάλληλοι με είκοσι (20) ώρες
το μήνα για επτά (7) μήνες = 16x20x7 = 2.240 ώρες.

Η συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλη.
σης, στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι συμμε.
τέχοντες υπάλληλοι, το αντικείμενο απασχόλησης, το
χρονικό διάστημα και οι ώρες απασχόλησης για τον
κάθε υπάλληλο κατά μήνα, θα γίνει με απόφαση μας
ανάλογα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες.

Η δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό των δεκαέξι
χιλιάδων ευρώ (16.000,00 €) θα καλυφθεί από πιστώ.
σεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, ΚΑΕ
90502.001/0511.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
πραγματικής παροχής υπερωριακής απασχόλησης
ορίζεται ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Μεταφορών και
Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας
και Σποράδων.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσί.
ευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Βόλος, 23 Μαΐου 2012

Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

F

Aριθμ. απόφ. ΓΠ/11872/31.05.2012 (4)

Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο Εργαστήριο Ελευθέ.
ρων Σπουδών με επωνυμία «ΣΑΕ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟ.
ΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ . ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕ.
ΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» και διακριτικό τίτλο «SAE ATHENS
. INTERNATIONAL TECHNOLOGY STUDIES ΕΠΕ».

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
(Συνεδρίαση 19/θέμα 6ο/31.5.2012)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ
177/τ.Α΄/25.08.08) «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και
άλλες διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
10, παρ. 6 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/21.09.10) «Ανά.
πτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις».
2. Την υπ' αριθμ. 19780/16.02.2011 (ΦΕΚ 472Β/24.03.
2011) απόφαση του Αναπληρωτού Υπουργού Παιδείας
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Προϋποθέσεις
και διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σε Ερ.
γαστήρια Ελευθέρων Σπουδών».
3. Την υπ' αριθμ. 32827/Η/26.3.2012 (ΦΕΚ 947/
τ.Β΄/27.3.2012) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Τροπο.
ποίηση της υπ'αριθμ. 19780/16.02.2011 απόφασης» «Προϋ.
ποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας
σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών (ΦΕΚ Β΄ 472)».
4. Την υπ' αριθμ. 158993/Η/16.12.2010 (ΦΕΚ 1956/τ.Β΄/
17.12.2010) απόφαση της Αναπληρωτή Υπουργού Παι.
δείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τίτλο
«Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού
Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)».
5. Την υπ' αριθμ. 155723/Η/8.12.2010 (ΦΕΚ 405/ τ.Υ.Ο.Δ.Δ./
21.12.2010) απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων με τίτλο «Συγκρότηση
του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού
Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)», όπως τροποποι.
ήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 32 του Ν. 4027/2011
(ΦΕΚ 233/τ.Α΄/04.11.2011) «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο
εξωτερικό και άλλες διατάξεις».
6. Την υπ' αριθμ. 119959/Η/20.10.2011 (ΦΕΚ 2351/τ.Β΄/
20.10.2011) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρη.
σκευμάτων «Συγχώνευση δια απορροφήσεως των Νο.
μικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου «Εθνικό Κέντρο
Πιστοποίησης Δομών Διά Βίου Μάθησης (Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ.)»,
«Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού
(Ε.Κ.Ε.Π.)» και «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προ.
σόντων (Ε.Ο.Π.Π.)» εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» όπως τροποποι.
ήθηκε και ισχύει.
7. Τον ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66/τ.Α΄/31.03.11) με τίτλο «Κα.
ταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελε.
γκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας
του Υπουργείου Οικονομικών».
8. Τον ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ. Α΄/15.03.10) με τίτλο
«Προστασία της εθνικής οικονομίας .Επείγοντα μέτρα
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης».
9. Την απόφαση της 589ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του
Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. της 07/04/2011 με θέμα «Καθορισμός ύψους
χρηματικών ποσών που καταβάλλουν τα Κέντρα Μετα.
λυκειακής Εκπαίδευσης και τα Εργαστήρια Ελευθέρων
Σπουδών».
10. Την με αριθμ. πρωτ. 6122/28.03.2012 αίτηση του
Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών με την επωνυμία
«ΣΑΕ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ . ΕΡ.
ΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» και διακριτικό τίτλο
«SAE ATHENS . INTERNATIONAL TECHNOLOGY STUDIES
ΕΠΕ»..
11. Το από 27.04.2012 Δελτίο Πληρότητας.Συμβατότη.
τας για το ως άνω Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών.
12. Την με αρ. πρωτ. 8146/3.5.2012 απόφαση της 17ης
Συνεδρίασης/03.05.2012 του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τη
συγκρότηση διμελούς κλιμακίου επιτόπιου ελέγχου.
13. Το από 25/05/2012 Έντυπο Ελέγχου του κλιμακίου
επιτόπιου ελέγχου.
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προ.
ϋπολογισμού, αποφασίζει:
1. Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στο Εργαστήριο
Ελευθέρων Σπουδών με την επωνυμία «ΣΑΕ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΤΑΙ.
ΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ . ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥ.
ΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» και διακριτικό τίτλο «SAE ATHENS
. INTERNATIONAL TECHNOLOGY STUDIES ΕΠΕ» με έδρα
στο νομό Αττικής.
2. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Μαΐου 2012
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΤΣΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

*02018491306120004*

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Γ.ΓΡΑΜΑΤΕΑΣ ΧΡΟΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ ΞΥΛΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΥΠΕΥΘ.ΤΑΜΕΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΣΕΤΣΕΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΕΛΟΣ 1 ΚΡΕΜΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ 2 ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Π.Ο.Σ.Ε.Η ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Ο.Ε.Β.Ε.Α

ΔΗΜΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΧΡΟΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΞΥΛΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Γ.ΓΡΑΜΑΤΕΑΣ ΚΡΕΜΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ ΧΡΟΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ Σ.Ε.Η ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1960

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ 

ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ           

ΣΤΟΥΠΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                    

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                

ΣΠΑΘΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                        

ΚΟΥΙΚΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ                   

ΤΣΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                          

ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΑΤΡΑΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ               

ΜΑΤΡΑΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ               

ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                            

ΠΑΠΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                      

ΠΑΠΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                      

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ                   

ΝΤΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                           

ΝΤΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                           

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ                    

ΚΡΕΜΥΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ                    

ΚΡΕΜΥΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΡΕΜΥΔΑΣ ΘΕΩΔΩΡΟΣ

ΧΡΟΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                  

1960-1963

1963-1967

1967-1971

1971-1974

1974-1977

1977-1979

1979-1980

1980-1982

1982-1984

1984-1986

1986-1988

1988-1991

1991-1993

1993-1996

1996-1999

1999-2002

2002-2005

2005-2008

2008-2011

2011-2013

2014-2017

ΧΡΟΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                                                    2017-2020

ΧΡΟΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                                                    1/2020-10/2020 

ΔΗΜΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ                                                   2020-2023               

 

 

 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τα παρακάτω:

email            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΤΗΛ.ΕΠΟΙΚ 27520 22968 ΚΑΙ FAX 27520 26026

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 19 ΝΑΥΠΛΙΟ 21100 Τ.Κ

SITE   www.seh-argolidas.com

 

   

 


 

 

 

 

 

ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014.

 

 

Εδώ θα βρίσκετε νέα και ανακοινώσεις.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Ενημερωτικά Φυλλάδια

               


 

 

 

 ΝΕΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

 ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΔΩ

 


 

 

 

Αρ. Πρ.: 161                                                                                                                   Αθήνα   27/2/2013

Προς:  73 Σωματεία – Μέλη της ΠΟΣΕΗ

Κοινοποίηση: Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής της ΠΟΣΕΗ

 

Κατηγορίες Χώρων Επανελέγχων Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)

Σε συνέχεια του Εγγράφου της Ομοσπονδίας με Αρ.Πρ.: 547/2-8-2012, με θέμα: «Κατηγορίες Χώρων Επανελέγχων Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων», σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω.

Το Προεδρείο της Ομοσπονδίας στην τακτική συνεδρίασή του στις 7/2/2013 ασχολήθηκε με το σχέδιο για τις κατηγορίες χώρων επανελέγχων των Ε.Η.Ε για να το επικαιροποιήσει λαμβάνοντας υπόψη και τις προτάσεις των Σωματείων – Μελών της Ομοσπονδίας που είχαν αποσταλεί εγγράφως.

Συνημμένα σας κοινοποιούμε τον τελικό αναλυτικό οδηγό «Κατηγορίες Χώρων για τον Επανέλεγχο των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)», όπως διαμορφώθηκε από το Προεδρείο στη συνεδρίασή του στις 7/2/2013 και παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη σας.

Το Προεδρείο της Ομοσπονδίας θα κοινοποιήσει τον τελικό αναλυτικό οδηγό προς το αρμόδιο Υπουργείο για να γίνει προσπάθεια να συμπληρωθεί η σχετική Υπουργική Απόφαση (Υ.Α Φ 7.5/1816/88, ΦΕΚ Β΄ 470/2004) και την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε προς ενημέρωσή της.

 

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ

                Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ μας ενημέρωσε ότι στα πλαίσια ενημέρωσης και διευκόλυνσης της πρόσβασης των Μικρομεσαίων Επιχειρηματιών στο νέο πρόγραμμα για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου και υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 που ανακοίνωσε πρόσφατα το Υπουργείο Ανάπτυξης, δημιούργησε γραμμή πληροφόρησης στο Δίκτυο Επιχειρηματικότητας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο τηλέφωνο 2108837188 κ.κ Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης και Ηλίας Γεωργόπουλος.

                Οι συνάδελφοι που επιθυμούν να ενημερωθούν για το νέο πρόγραμμα ενίσχυσης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 - 2013, μπορούν να απευθύνονται στο παραπάνω τηλέφωνο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

                Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι υφιστάμενες, νεοϊδρυθείσες και υπό σύσταση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις όλων των νομικών μορφών. Το πρόγραμμα αφορά επιδότηση από 40% - 60% επιχειρηματικών σχεδίων προϋπολογισμού από 20.000 € - 300.000 €, ανάλογα με την περιοχή και τον τομέα δραστηριοποίησης της επιχείρησης. Ενδεικτικές κατηγορίες δαπανών που επιδοτούνται είναι κτίρια/εγκαταστάσεις, μηχανήματα/εξοπλισμός, δαπάνες προβολής/προώθησης, μεταφορικά μέσα (επαγγελματικής χρήσης), πιστοποιήσεις συστημάτων  ποιότητας, κ.λ.π. Η υποβολή προτάσεων θα είναι δυνατή από 25/2/2013 – 25/4/2013.

                Θα παρακαλούσαμε να ενημερώσετε τους συναδέλφους για το παραπάνω πρόγραμμα και για τη δυνατότητα που δίνετε σε όσους επιθυμούν να ενημερωθούν να απευθύνονται στο Δίκτυο Επιχειρηματικότητας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Συνημμένα σας κοινοποιούμε το σχετικό Δελτίο Τύπου του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

 

Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α) για τον Καθορισμό Τεχνικών Προδιαγραφών Εσωτερικών Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Ε.Δ.Η.Ε)

                Σε συνέχεια του Ενημερωτικού Δελτίου της Ομοσπονδίας με Αρ.Πρ.: 721/29-10-2012 σχετικό με την Κ.Υ.Α για τον Καθορισμό Τεχνικών Προδιαγραφών για τα Ε.Δ.Η.Ε, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι θα πρέπει να ενημερωθούν οι συνάδελφοι για τις υποχρεώσεις τους σχετικά με όσα περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Τεχνικός Κανονισμός Εσωτερικών Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» - Παράγραφος 8 «Ενέργειες μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης – Πιστοποίηση της Εγκατάστασης».

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος                                                 Ο Γ. Γραμματέας

 
   

 

 

 

 

                                 Δ.Κασαπίδης                                            Χ.Κωνσταντόπουλος

 

 


 

 

«Κατηγορίες Χώρων για τον Επανέλεγχο των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)»

 

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο

1.         Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιμα αέρια

2.         Βιομηχανία παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα

3.         Εμπορία πετρελαίου, βενζίνης, ορυκτελαίων & λοιπών παραγώγων πετρελαίου

4.         Εμπόριο καυσίμων αερίων & υγραερίων

5.         Παραγωγή & Διανομή Ατμού

6.         Πρατήρια βενζίνης και ακάθαρτου πετρελαίου

7.         Χώροι συναυλιών

8.         Χώροι εκθέσεων

9.         Χώροι πανηγυριών

10.       Εργοταξιακές παροχές

11.       Άλλοι υπαίθριοι επαγγελματικοί χώροι (π.χ. Μαρίνες σκαφών, υπαίθριοι χώροι κατασκήνωσης/camping, κατασκηνώσεις με κτιριακές εγκαταστάσεις, πισίνες για το κοινό)

12.       Καταστήματα που προσφέρουν για κατανάλωση τα προϊόντα τους στο χώρο τους (π.χ εστιατόρια, καφέ παντός είδους, καφενεία, μπαρ, χώροι ψυχαγωγίας με μουσική, χορό, ζωντανή μουσική, video games, λούνα πάρκ, άλλα παιχνίδια γενικά,  παιδότοποι, κ.λ.π)

13.       Εκκλησίες

14.       Ιδιωτικά & Δημόσια κτίρια που συναλλάσσονται με το κοινό (π.χ ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, Δ.Ο.Υ, Επιμελητήρια, Τράπεζες, Ταχυδρομεία, Πρακτορεία ΟΤΕ – ΔΕΗ, κ.λ.π)

15.       Κινηματογράφοι χειμερινοί & θερινοί

16.       Θέατρα παντός είδους

17.       Κουκλοθέατρα & θέατρα σκιών

18.       Ξενοδοχεία

19.       Κλινικές, Νοσοκομεία

20.       Βρεφοκομεία, Παιδικοί σταθμοί, ορφανοτροφεία, κ.λ.π

21.       Θρησκευτικά ιδρύματα (συνάθροισης κοινού)

22.       Λατομεία

23.       Μεταλλεία

24.       Ορυχεία

 

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε δύο (2) χρόνια

1.         Ηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες ανύψωσης προϊόντων

2.         Βιομηχανία ποτών

3.         Καπνοβιομηχανία

4.         Υφαντικές βιομηχανίες

5.         Βιομηχανίες ξύλου & φελλού

6.         Βιομηχανία χάρτου

7.         Εκτυπώσεις, Εκδόσεις & συναφείς δραστηριότητες

8.         Βιομηχανία προϊόντων ελαστικού πλαστικής ύλης

9.         Χημικές βιομηχανίες

10.       Παραγωγή & Διανομή φωταερίου

11.       Εμπόριο Ρητίνης

12.       Εμπόριο γαιανθράκων, καυσόξυλων, ξυλανθράκων, κ.λ.π

13.       Εμπόριο χρωμάτων & βερνικιών

14.       Εμπόριο χημικών προϊόντων

15.       Εμπόριο κατεργασμένης ξυλείας & υλικού κατασκευών

16.       Εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων

17.       Εμπόριο χάρτου, ειδών χάρτου & γραφικής ύλης

18.       Μεγάλα καταστήματα γενικών προϊόντων

19.       Αποθηκεύσεις, Γενικές αποθήκες με εύφλεκτα υλικά

20.       Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών (στούντιο)

21.       Ραδιοφωνικοί σταθμοί & σταθμοί τηλεόρασης

22.       Κλειστοί Σταθμοί Αυτοκινήτων

             

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε επτά  (7) χρόνια

1.         Αντλιοστάσια άρδευσης & πάσης φύσεως καλλιέργειες (π.χ. ηλεκτροδότηση θερμοκηπίων, κ.λ.π)

2.         Κτηνοτροφικές & πτηνοτροφικές μονάδες (π.χ. βουστάσια, χοιροστάσια, πτηνοτροφεία, κ.λ.π)

3.         Αποθηκεύσεις, Γενικές Αποθήκες χωρίς εύφλεκτα υλικά

4.         Αλυκές

5.         Βιομηχανίες ειδών διατροφής εκτός ποτών

6.         Βιομηχανίες ειδών υπόδησης, ενδυμασίας & διαφόρων ειδών από ύφασμα

7.         Βιομηχανία δέρματος & γουναρικών

8.         Βιομηχανίες προϊόντων μη μεταλλικών ορυκτών, εκτός των παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα

9.         Βασικές μεταλλουργικές βιομηχανίες

10.       Κατασκευή τελικών προϊόντων μετάλλου, εκτός μηχανών και μεταφορικού υλικού

11.       Κατασκευή μηχανών & συσκευών

12.       Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών & συσκευών

13.       Κατασκευή μεταφορικών μέσων γενικά

14.       Παραγωγή & διανομή ηλεκτρισμού

15.       Εμπόριο δημητριακών & ρυζιού

16.       Εμπόριο βαμβακιού, μαλλιού, μεταξιού & λοιπών υφαντικών υλών

17.       Εμπόριο νημάτων γενικά

18.       Εμπόριο ακατέργαστων δερμάτων

19.       Εμπόριο πρώτων υλών από τη γεωργική, κτηνοτροφική και δασική παραγωγή

20.       Εμπόριο μετάλλων και μη ορυκτών

21.       Εμπόριο μετάλλων εν γένει

22.       Εμπόριο μηχανών & εργαλείων για τη γεωργία, τη βιομηχανία, κ.λ.π.

23.       Εμπόριο ειδών κιγκαλερίας & ηλεκτρικών συσκευών & υλικών

24.       Εμπόριο επίπλων & ειδών επίπλωσης

25.       Εμπόριο διατροφής, ποτών & καπνού

26.       Εμπόριο καλλυντικών & ειδών ατομικής τουαλέτας

27.       Εμπόριο οπτικών και φωτογραφικών ειδών

28.       Εμπόριο παιχνιδιών και ειδών αθλητισμού

29.       Εμπόριο δερμάτινων ειδών

30.       Παντοπωλεία

31.       Κρεοπωλεία

32.       Αλλαντοπωλεία

33.       Ιχθυοπωλεία

34.       Οπωροπωλεία, λαχανοπωλεία, κ.λ.π

35.       Πρατήρια πώλησης ειδών αρτοποιίας

36.       Καταστήματα πώλησης ειδών ζαχαροπλαστικής

37.       Γαλακτοπωλεία

38.       Φαρμακεία & καταστήματα πώλησης καλλυντικών

39.       Καταστήματα πώλησης, υφαντικών υλών, υφασμάτων, ειδών ενδυμασίας, υποδημάτων & δερμάτινων ειδών

40.       Πώληση επίπλων

41.       Πώληση ταπήτων, καλυμμάτων εν γένει και συναφών ειδών

42.       Πώληση ειδών υγιεινής

43.       Πώληση/Ενοικίαση δίσκων, cd, μουσικών οργάνων και συναφών ειδών

44.       Πώληση συσκευών οικιακής χρήσης

45.       Πώληση εργαλείων & μικρών αντικειμένων από μέταλλο

46.       Πώληση χρωμάτων, τζαμιών & συναφών ειδών

47.       Πώληση ειδών επενδύσεων, τοίχων & δαπέδων

48.       Πώληση αυτοκινήτων, μοτοσικλετών & ποδηλάτων

49.       Πώληση ψιλικών

50.       Πώληση εφημερίδων, περιοδικών, τσιγάρων (περίπτερα)

51.       Πώληση βιβλίων & χαρτικών

52.       Πώληση οπτικών οργάνων φωτογραφικού υλικού & ειδών κινηματογράφου

53.       Κοσμηματοπωλεία & πώληση ωρολογίων

54.       Πώληση ενθυμίων & λαϊκής τέχνης

55.       Πώληση ανθέων & ειδών κηπουρικής

56.       Ιατρεία

57.       Γραφεία εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών

58.       Εργαστήρια επεξεργασίας ήχου, εικόνας, κ.λ.π

59.       Εργαστήρια ζωγράφων, γλυπτών, χαρακτών, ξυλογλύπτων

60.       Βιβλιοθήκες, μουσεία, αρχαιότητες

61.       Χορευτικές λέσχες, σχολές χορού

62.       Πλυντήρια

63.       Κουρεία, κομμωτήρια, ινστιτούτα αισθητικής

64.       Φωτογραφικές εργασίες

65.       Στιλβωτήρια & βαφεία δερμάτινων ειδών

66.       Γραφεία τελετών

67.       Εμπόριο κοσμημάτων ωρολογοποιίας & ειδών από πολύτιμες πέτρες

68.       Γραφεία & Πρακτορεία ταξιδιών, παραλαβών συσκευασίας & αποστολής εμπορευμάτων, κ.λ.π

69.       Δικηγορικά γραφεία, Συμβολαιογραφεία, Λογιστικά γραφεία & Τεχνικά γραφεία

70.       Εργαστήρια μουσικοσυνθετών

71.       Καταστήματα λιανικής πώλησης άλλων ειδών διατροφής

72.       Ανοικτοί Σταθμοί αυτοκινήτων

 

 

 Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε δεκατέσσερα  (14) χρόνια

 

1.         Κατοικίες & ανάλογοι χώροι

 

 

    

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Αρ. Πρ.: 721                                            Αθήνα 29/10/2012          

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Προς :  73 Σωματεία – Μέλη της Π.Ο.Σ.Ε.Η   

 

Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α) για τον Καθορισμό Τεχνικών Προδιαγραφών Εσωτερικών Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΕΔΗΕ)  

 

Συνάδελφε Κύριε Πρόεδρε,

Στις 15 Οκτωβρίου 2012 εκδόθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 2776/15-10-2012 η Κ.Υ.Α με Αριθ.οικ. 4102/819, η οποία αφορά τον «Καθορισμό των Τεχνικών Προδιαγραφών για τα Εσωτερικά Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΕΔΗΕ) και την τροποποίηση του Άρθρου 30 (εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις) του Κτιριοδομικού Κανονισμού».

Στην Κ.Υ.Α περιγράφεται ο Τεχνικός Κανονισμός μαζί με τα προσαρτήματά του (που αποτελούν αναπόσπαστο Παράρτημα της παρούσας Απόφασης) με τον οποίο καθορίζονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές για τα ΕΔΗΕ των οικοδομών συμπεριλαμβανομένων των οικοδομικών συγκροτημάτων, για υπηρεσίες φωνής, δεδομένων και εικόνας.

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές για τις εγκαταστάσεις ΕΔΗΕ είναι υποχρεωτικής εφαρμογής σε όλα τα νέα κτίρια, των οποίων η άδεια θα εκδοθεί μετά την έναρξη ισχύος της Κ.Υ.Α (δηλαδή από της 15/10/2012) και όπου απαιτούνται εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων, σύμφωνα με την Παρ.3 του Άρθρου 30 του Κτιριοδομικού Κανονισμού.

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Κ.Υ.Α καταργείται ο ισχύων «Κανονισμός Εσωτερικών Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων Οικοδομών» (Απόφαση ΟΤΕ, ΦΕΚ Β΄ 767/31-12-1992).

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Κ.Υ.Α η Παρ. 3 του Άρθρου 30 του Κτιριοδομικού Κανονισμού, ο τίτλος της οποίας αναφέρεται στις εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων, τροποποιείται ως εξής: «Εγκαταστάσεις Εσωτερικών Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών – Ασθενών Ρευμάτων».  

Η Κ.Υ.Α αφορά τον Καθορισμό των νέων Τεχνικών Προδιαγραφών για τα ΕΔΗΕ και θα πρέπει να κοινοποιηθεί για να γίνει αντικείμενο μελέτης και γνώσης προς όλους τους συναδέλφους, οι οποίοι θα κληθούν να εφαρμόσουν τις Τεχνικές Προδιαγραφές για τα ΕΔΗΕ σε όλες τις νέες οικοδομές.

Η Κ.Υ.Α δεν καθορίζει επαγγελματικά δικαιώματα στην κατασκευή, επισκευή και συντήρηση των ΕΔΗΕ, παρά μόνο τις Τεχνικές Προδιαγραφές για τα ΕΔΗΕ σε όλες τις νέες οικοδομές. Επίσης, με την τροποποίηση της Παραγράφου 3 του  Άρθρου 30 «Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» του Κτιριοδομικού Κανονισμού από την Κ.Υ.Α, επιβεβαιώνεται ότι οι «Εγκαταστάσεις Εσωτερικών Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών – Ασθενών Ρευμάτων» εντάσσονται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (Κτιριοδομικός Κανονισμός) ως αναπόσπαστο κομμάτι των  Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων.

Συνημμένα σας κοινοποιούμε το ΦΕΚ με την Κ.Υ.Α για τον Καθορισμό Τεχνικών Προδιαγραφών Εσωτερικών Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΕΔΗΕ) και σας καλούμε να ενημερώσετε όλα τα μέλη σας.

 

Για την Π.Ο.Σ.Ε.Η.

    Ο Πρόεδρος                                     Ο Γ. Γραμματέας

    Ε.Δάρας                                         Χ.Κωνσταντόπουλος

 

  

 


                    

                                                 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ                                            

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Β.Δ 3/19-3-1938 (ΦΕΚ Α 113/1938) ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤ' ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ.<<ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ,ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ,ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ>>.ΟΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΣΤ΄ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥΣ.ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Δ.Ε.Η Α.Ε ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ Υ.Δ.Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΥΚΤΙΟ, ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΗΝΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Η Α.Ε .ΟΤΙ ΠΑΡ' ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤ'ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ.ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΕΣΟΥΜΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Δ.Ε.Η Α.Ε ΟΤΙ ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΣΤ'ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ.

 

 

O ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ.ΟΤΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ Υ.Δ.Ε ΤΟΥ Ν.4483/1965 ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ.ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΣΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑ Υ.Δ.Ε ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΔΙΑ, ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ Υ.Δ.Ε ΕΓΙΝΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΑΣ,ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ.ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΑΔΕΙΟΥΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΟ ΚΑΙ ΕΠΕΥΘΥΝΟ,ΓΙΑΤΗ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.ΕΠΕΙΔΗ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΑΣ ΑΠΕΥΘΗΝΕΣΤΕ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ.

 

            ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

 

 

 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ.Δ.Ε ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΤΕ.ΣΤΟ Σ.Ε.Η ΜΕΝΟΥ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΕΜΦΑΝΗΣΤΕΙ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Π.Ο.Σ.Ε.Η