ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
(Signer's identity unknown) Signed by Theodoros Moumouris < This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. > Time: 2012.06.18 08:29:10 +03'00' Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1849

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθορισμός διαδικασίας για την επιλογή κατάταξης
σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από τους
ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε. ................................................. 1
Σύσταση Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχεί.
ρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας. ......................................................................... 2
Διαπίστωση ανάγκης για υπερωριακή απασχόληση
δεκαέξι (16) υπαλλήλων της Δ/νσης Μεταφορών
και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων
Μαγνησίας και Σποράδων για το έτος 2012 για
την κάλυψη των αυξημένων υπηρεσιακών ανα.
γκών. ......................................................................................................... 3
Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο Εργαστήριο Ελευ.
θέρων Σπουδών με επωνυμία «ΣΑΕ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ . ΕΡΓΑΣΤΗ.
ΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» και διακριτικό τίτλο
«SAE ATHENS . INTERNATIONAL TECHNOLOGY
STUDIES ΕΠΕ» ................................................................................... 4

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ.80000/10255/334 (1)

Καθορισμός διαδικασίας για την επιλογή κατάταξης σε
κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από τους ασφα.
λισμένους του Ο.Α.Ε.Ε.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 32 του ν.
4075/2012 (Α΄ 89) και τις διατάξεις του π.δ. 258/2005
(Καταστατικό του Ο.Α.Ε.Ε.) όπως ισχύουν,
2. Τις διατάξεις των άρθρων 54 και 90 του Κώδι.
κα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ.
63/2005 (Α΄ 98),
3. Τις διατάξεις του π.δ. 372/1995 (Α΄ 201) «Μεταφορά
της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από
το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλί.
σεων στο Υπουργείο Εργασίας» και του π.δ. 213/1992 (Α΄
13 Ιουνίου 2012

102) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών
Ασφαλίσεων»,

4. Τις διατάξεις της αριθμ. 2876/7.10.2009 (Β΄ 2234)
απόφασης του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουρ.
γείων»,
5. Τις διατάξεις του π.δ. 71/2012 (Α 124) «Διορισμός
Υπουργών»,
6. Την υπ' αριθμ. 224/15/24.04.2012 απόφαση του Δ.Σ.
του Ο.Α.Ε.Ε..
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Δικαίωμα επιλογής στην αμέσως κατώτερη ή στη
δεύτερη κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από την κα.
τηγορία στην οποία υπάγονται υποχρεωτικά σύμφωνα
με τις διατάξεις του π.δ. 258/2005, έχουν οι ασφαλισμέ.
νοι του Ο.Α.Ε.Ε. που δεν έχουν ληξιπρόθεσμη οφειλή
ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών
και είναι ενήμεροι. Επίσης, δικαίωμα επιλογής έχουν
και οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. που είχαν επιλέξει
να μεταταχθούν προαιρετικά σε ανώτερη ασφαλιστι.
κή κατηγορία και έχουν επανέλθει στην υποχρεωτική
κατηγορία σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 258/2005
όπως ισχύουν.
Οι προαιρετικά ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. δεν εμπί.
πτουν στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης της παρ. 5
του άρθρου 32 του ν. 4075/2012.

2. Η κατάταξη σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία
ισχύει για όσο χρόνο οι ασφαλισμένοι είναι ενήμεροι
τόσο γιατί καταβάλλουν κανονικά τις εισφορές τους
όσο και γιατί τηρούν τους όρους της τυχόν ρύθμισης. Σε
περίπτωση απώλειας του δικαιώματος κατατάσσονται
στην κατηγορία που βρίσκονταν πριν την αίτηση και
σε κάθε περίπτωση στην κατηγορία που θα υπάγονταν
σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 258/2005 εάν δεν
είχαν ασκήσει το δικαίωμα κατάταξης σε κατώτερη
ασφαλιστική κατηγορία.
Ασφαλισμένοι που έχουν υπαχθεί σε κατώτερη ασφα.
λιστική κατηγορία έως 31.12.2014 κατατάσσονται αυτοδί.
καια από 01.01.2015 στην κατηγορία που θα υπάγονταν
εάν δεν είχαν υποβάλλει αίτηση.

Ασφαλισμένοι που επέλεξαν κατώτερη ασφαλιστική
κατηγορία μπορούν οποτεδήποτε να επανέλθουν στην
υποχρεωτική κατηγορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του
π.δ. 258/2005 όπως ισχύουν, με αίτησή τους.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3. Το δικαίωμα επιλογής κατάταξης σε κατώτερη
ασφαλιστική κατηγορία ασκείται με αίτηση του ασφα.
λισμένου, άπαξ και ισχύει έως την 31.12.2014. Η κατά.
ταξη στην υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία και η
καταβολή των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών
στην επιλεγείσα ασφαλιστική κατηγορία αρχίζει από
το επόμενο προς έκδοση δίμηνο μετά την ημερομηνία
αίτησης.
Στις περιπτώσεις υποβολής αιτήσεων μετά την ημε.
ρομηνία έναρξης ισχύος του νόμου 4075/2012 (11.04.2012)
και πριν τη δημοσίευση της παρούσας Υπουργικής Από.
φασης, οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται στην επιλεγεί.
σα ασφαλιστική κατηγορία καταβάλλοντας τις αναλο.
γούσες ασφαλιστικές εισφορές από το αμέσως επόμενο
προς έκδοση δίμηνο της δημοσίευσης της παρούσας
Υπουργικής Απόφασης.

4. Ασφαλισμένοι που έχουν ασκήσει ή θα ασκήσουν το
δικαίωμα προκαταβολής εισφορών με την έκπτωση του
άρθρου 48 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66) δύνανται να ασκήσουν
παράλληλα και το δικαίωμα επιλογής κατάταξης σε
κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία.
5. Η αίτηση κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κα.
τηγορία υποβάλλεται στο αρμόδιο, κατά περίπτωση,
Περιφερειακό Τμήμα του Ο.Α.Ε.Ε. το οποίο εκδίδει τη
σχετική πράξη κατάταξης.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση του πα.
ρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ

F

Αριθμ. Οικ.47683/9002 (2)

Σύσταση Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρι.
σης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Περιφέρειας Δυ.
τικής Ελλάδας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ KAI ΙΟΝΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 246 του Ν. 3463/06, περί
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που αφορούν την
διοίκηση των συνδέσμων ΟΤΑ.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 3 και 280 του Ν. 3852/2010
«Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και του Ν. 2503/1997.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ
232/τΑ΄/27.12.2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Δι.
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε.
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄).
5. Τις διατάξεις των άρθρων 13 και 17 του Ν. 4071/2012
(ΦΕΚ 85/τ.Α΄/11.4.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυ.
ξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση
Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ
94/τ.Α΄/23.6.2010) «Τροποποίηση της Νομοθεσίας για
την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλ.
λων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτι.
κής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων
(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις.

7. Την αριθ. 2527/7.1.2009 (ΦΕΚ 83/τ.Β΄/ 23.1.2009) κοινή
υπουργική απόφαση που αφορά ειδικότερα ζητήματα
και θέματα αναφορικά με τη λειτουργία, την άσκηση
των δραστηριοτήτων και την άσκηση τιμολογιακής πο.
λιτικής των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
(ΦΟΔΣΑ).
8. Την αριθ. οικ. 19140/εγκ.27/16.5.2012 εγκύκλιο του
ΥΠ.ΕΣ., «Διατάξεις για Φορείς Διαχείρισης Στερεών Απο.
βλήτων», αποφασίζουμε:
1. Συνιστούμε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Νο.
μικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Πε.
ριφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
2. Σκοπός του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, είναι η ολοκληρωμένη
διαχείριση των στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με το
Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ)
και ειδικότερα η εξειδίκευση και υλοποίηση των στόχων
και των δράσεων αυτού για τη προσωρινή αποθήκευση,
μεταφόρτωση, θαλάσσια μεταφορά ΑΣΑ, επεξεργασία,
ανάκτηση και διάθεση στερεών αποβλήτων της χωρικής
του αρμοδιότητας σύμφωνα με την κοινή υπουργική
απόφαση 2527/2009 (ΦΕΚ Α΄83).
3. Έδρα του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Περι.
φέρειας Δυτικής Ελλάδας, ορίζεται η Πάτρα που είναι
η έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
4. Στον ανωτέρω Σύνδεσμο μετέχουν υποχρεωτικά
όλοι οι Δήμοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Ο κάθε Δήμος συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο
του Συνδέσμου με αιρετούς αντιπροσώπους ως εξής:

Α) Νομός Αιτωλοακαρνανίας

1) Ο Δήμος Αμφιλοχίας με δύο (2) αιρετούς αντιπρο.
σώπους,

2) Ο Δήμος Αγρινίου με τρεις (3) αιρετούς αντιπρο.
σώπους,

3) Ο Δήμος Ακτίου . Βόνιτσας με δύο (2) αιρετούς
αντιπροσώπους,

4) Ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου με τρεις (3) αιρετούς
αντιπροσώπους,

5) Ο Δήμος Ξηρομέρου με δύο (2) αιρετούς αντιπρο.
σώπους,

6) Ο Δήμος Θέρμου με ένα (1) αιρετό αντιπρόσωπο,

7) Ο Δήμος Ναυπακτίας με δύο (2) αιρετούς αντιπρο.
σώπους.

Β) Νομός Αχαΐας

1) Ο Δήμος Πατρέων με τέσσερις (4) αιρετούς αντι.
προσώπους,

2) Ο Δήμος Ερυμάνθου με δύο (2) αιρετούς αντιπρο.
σώπους,

3) Ο Δήμος Αιγιαλείας με τρεις (3) αιρετούς αντιπρο.
σώπους,

4) Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας με τρεις (3) αιρετούς
αντιπροσώπους,

5) Ο Δήμος Καλαβρύτων με δύο (2) αιρετούς αντι.
προσώπους.

Γ) Νομός Ηλείας

1) Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας με δύο (2) αιρετούς

αντιπροσώπους,
2) Ο Δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων με δύο (2)
αιρετούς αντιπροσώπους,

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

27083

3) Ο Δήμος Ανδραβίδας – Κυλλήνης με δύο (2) αιρε.
τούς αντιπροσώπους,

4) Ο Δήμος Ζαχάρως με δύο (2) αιρετούς αντιπρο.
σώπους,

5) Ο Δήμος Πηνειού με δύο (2) αιρετούς αντιπροσώ.
πους,

6) Ο Δήμος Ήλιδας με τρεις (3) αιρετούς αντιπρο.
σώπους,

7) Ο Δήμος Πύργου με τρεις (3) αιρετούς αντιπρο.
σώπους.

Σύνολο αιρετών αντιπροσώπων : Σαράντα πέντε
(45).

5. Η χρονική διάρκεια του Συνδέσμου ορίζεται σε
τριάντα (30) έτη και μπορεί να παρατείνεται με νεώτε.
ρη απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου
του Συνδέσμου.
6. Πόροι του Συνδέσμου είναι:
α) Οι ετήσιες εισφορές των Δήμων που συμμετέχουν
στον Περιφερειακό Σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Δυ.
τικής Ελλάδας, οι οποίες καθορίζονται με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση της Εκτελε.
στικής Επιτροπής, ανάλογα με τις ποσότητες στερεών
αποβλήτων που αντιστοιχούν στους Δήμους αυτούς
και διακινούνται κάθε έτος μέσω του συστήματος δια.
χείρισης. Για τον υπολογισμό ισχύουν οι διατάξεις του
άρθρου 9 του Ν. 3854/2010 και της κοινής υπουργικής
απόφασης 2527/2009.

β) Εισπράξεις από το αντίτιμο των υπηρεσιών που
παρέχουν προς τρίτους.

γ) Κάθε είδους επιχορηγήσεις, δωρεές κληρονομιές
και κληροδοσίες.

δ) Έσοδα από τη δική τους περιουσία, καθώς και από
τη συμμετοχή τους σε προγράμματα.

ε) Έσοδα από πιθανές ενισχύσεις από συλλογικά συ.
στήματα του Ν. 2939/2001 και

στ) Λοιπά έσοδα από κάθε πηγή, όπως από την εμπο.
ρία υλικών, βιοαερίου ανανεώσιμων πηγών ενέργεια,
πρόστιμα που επιβάλλονται για την καθυστερημένη
καταβολή εισφορών των ΟΤΑ ή λοιπών πελατών κ.ο.κ.

7. Η λειτουργία, η διοίκηση, τα θέματα των αρμοδιοτή.
των των οργάνων του Συνδέσμου και η διάλυσή του θα
ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 Κώδικάς
Δήμων και Κοινοτήτων, τις διατάξεις του Ν. 4071/2012,
καθώς και τις σχετικές εγκυκλίους.
8. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκα.
λείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού των
Δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία
όμως την παρούσα χρονική στιγμή δεν μπορεί να
υπολογιστεί, δεδομένου ότι η ετήσια εισφορά του
κάθε Δήμου που συμμετέχει στον Περιφερειακό Σύν.
δεσμο ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κα.
θορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Συνδέσμου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 29 Μαΐου 2012

Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθμ. 10498 (3)
Διαπίστωση ανάγκης για υπερωριακή απασχόληση δε.
καέξι (16) υπαλλήλων της Δ/νσης Μεταφορών και Επι.
κοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας
και Σποράδων για το έτος 2012 για την κάλυψη των

αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών .

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1 .Τις διατάξεις του άρθρου 283 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρ.
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης . Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011, σύμ.
φωνα με τις οποίες επιτρέπεται η καθιέρωση εργασίας
με αμοιβή πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απα.
σχόλησης των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ.
και των Ο.ΤΑ μόνο για την αντιμετώπιση εποχικών, εκτά.
κτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.
3. Την υπ' αριθμ. 2/78400/0022/14.11.2011 εγκύκλιο του
Γ.Λ.Κ.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/
27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
5. Τις αυξημένες ανάγκες για τον τεχνικό έλεγχο
οχημάτων με την κινητή μονάδα ΚΤΕΟ στα νησιά των
Βόρειων Σποράδων, την συντήρηση του εξοπλισμού της
κινητής μονάδας αλλά και του ΚΤΕΟ Βόλου καθώς και
την εισαγωγή στατιστικών στοιχείων στο ηλεκτρονικό
αρχείο του Τμήματος ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών και
Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας
και Σποράδων για την αντιμετώπιση των οποίων απαι.
τείται να απασχοληθούν κατά το έτος 2012 υπάλληλοι
της Διεύθυνσης αυτής πέραν του κανονικού ωραρίου
εργασίας τους.
6. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή απασχόλη.
ση έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον Προ.
ϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012 της Περιφέρειας
Θεσσαλίας .Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και
Σποράδων.
7. Την αρ. 1702/20.03.2012 απόφαση δέσμευσης πί.
στωσης προϋπολογισμού των Περιφερειακών Ενοτήτων
Μαγνησίας και Σποράδων, αποφασίζουμε:
Α) Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απα.
σχόληση δεκαέξι (16) υπαλλήλων της Δ/νσης Μεταφο.
ρών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων
Μαγνησίας και Σποράδων για το έτος 2012 για την
κάλυψη των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών.

Β) Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή εργασία κατά
τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών για το
έτος 2012 και μέχρι 2.240 ώρες συνολικά για δεκαέξι (16)
υπαλλήλους των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας
και Σποράδων ως κατωτέρω:

Υπερωρίες: δεκαέξι (16) υπάλληλοι με είκοσι (20) ώρες
το μήνα για επτά (7) μήνες = 16x20x7 = 2.240 ώρες.

Η συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλη.
σης, στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι συμμε.
τέχοντες υπάλληλοι, το αντικείμενο απασχόλησης, το
χρονικό διάστημα και οι ώρες απασχόλησης για τον
κάθε υπάλληλο κατά μήνα, θα γίνει με απόφαση μας
ανάλογα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες.

Η δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό των δεκαέξι
χιλιάδων ευρώ (16.000,00 €) θα καλυφθεί από πιστώ.
σεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, ΚΑΕ
90502.001/0511.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
πραγματικής παροχής υπερωριακής απασχόλησης
ορίζεται ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Μεταφορών και
Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας
και Σποράδων.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσί.
ευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Βόλος, 23 Μαΐου 2012

Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

F

Aριθμ. απόφ. ΓΠ/11872/31.05.2012 (4)

Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο Εργαστήριο Ελευθέ.
ρων Σπουδών με επωνυμία «ΣΑΕ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟ.
ΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ . ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕ.
ΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» και διακριτικό τίτλο «SAE ATHENS
. INTERNATIONAL TECHNOLOGY STUDIES ΕΠΕ».

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
(Συνεδρίαση 19/θέμα 6ο/31.5.2012)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ
177/τ.Α΄/25.08.08) «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και
άλλες διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
10, παρ. 6 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/21.09.10) «Ανά.
πτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις».
2. Την υπ' αριθμ. 19780/16.02.2011 (ΦΕΚ 472Β/24.03.
2011) απόφαση του Αναπληρωτού Υπουργού Παιδείας
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Προϋποθέσεις
και διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σε Ερ.
γαστήρια Ελευθέρων Σπουδών».
3. Την υπ' αριθμ. 32827/Η/26.3.2012 (ΦΕΚ 947/
τ.Β΄/27.3.2012) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Τροπο.
ποίηση της υπ'αριθμ. 19780/16.02.2011 απόφασης» «Προϋ.
ποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας
σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών (ΦΕΚ Β΄ 472)».
4. Την υπ' αριθμ. 158993/Η/16.12.2010 (ΦΕΚ 1956/τ.Β΄/
17.12.2010) απόφαση της Αναπληρωτή Υπουργού Παι.
δείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τίτλο
«Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού
Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)».
5. Την υπ' αριθμ. 155723/Η/8.12.2010 (ΦΕΚ 405/ τ.Υ.Ο.Δ.Δ./
21.12.2010) απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων με τίτλο «Συγκρότηση
του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού
Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)», όπως τροποποι.
ήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 32 του Ν. 4027/2011
(ΦΕΚ 233/τ.Α΄/04.11.2011) «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο
εξωτερικό και άλλες διατάξεις».
6. Την υπ' αριθμ. 119959/Η/20.10.2011 (ΦΕΚ 2351/τ.Β΄/
20.10.2011) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρη.
σκευμάτων «Συγχώνευση δια απορροφήσεως των Νο.
μικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου «Εθνικό Κέντρο
Πιστοποίησης Δομών Διά Βίου Μάθησης (Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ.)»,
«Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού
(Ε.Κ.Ε.Π.)» και «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προ.
σόντων (Ε.Ο.Π.Π.)» εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» όπως τροποποι.
ήθηκε και ισχύει.
7. Τον ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66/τ.Α΄/31.03.11) με τίτλο «Κα.
ταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελε.
γκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας
του Υπουργείου Οικονομικών».
8. Τον ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ. Α΄/15.03.10) με τίτλο
«Προστασία της εθνικής οικονομίας .Επείγοντα μέτρα
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης».
9. Την απόφαση της 589ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του
Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. της 07/04/2011 με θέμα «Καθορισμός ύψους
χρηματικών ποσών που καταβάλλουν τα Κέντρα Μετα.
λυκειακής Εκπαίδευσης και τα Εργαστήρια Ελευθέρων
Σπουδών».
10. Την με αριθμ. πρωτ. 6122/28.03.2012 αίτηση του
Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών με την επωνυμία
«ΣΑΕ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ . ΕΡ.
ΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» και διακριτικό τίτλο
«SAE ATHENS . INTERNATIONAL TECHNOLOGY STUDIES
ΕΠΕ»..
11. Το από 27.04.2012 Δελτίο Πληρότητας.Συμβατότη.
τας για το ως άνω Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών.
12. Την με αρ. πρωτ. 8146/3.5.2012 απόφαση της 17ης
Συνεδρίασης/03.05.2012 του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τη
συγκρότηση διμελούς κλιμακίου επιτόπιου ελέγχου.
13. Το από 25/05/2012 Έντυπο Ελέγχου του κλιμακίου
επιτόπιου ελέγχου.
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προ.
ϋπολογισμού, αποφασίζει:
1. Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στο Εργαστήριο
Ελευθέρων Σπουδών με την επωνυμία «ΣΑΕ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΤΑΙ.
ΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ . ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥ.
ΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» και διακριτικό τίτλο «SAE ATHENS
. INTERNATIONAL TECHNOLOGY STUDIES ΕΠΕ» με έδρα
στο νομό Αττικής.
2. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Μαΐου 2012
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΤΣΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

*02018491306120004*